Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Polityka » Sowiety proponują na dziś 11 sierpnia spotkanie delegatów Polski i Rosyi

Sowiety proponują na dziś 11 sierpnia spotkanie delegatów Polski i Rosyi

Spotkanie nastąpi o 8 wieczór na drodze między Międzyrzeczem a Brześciem Litewskim.

            Gdańsk (PAT). Dzienniki niemieckie donoszą z Londynu: Rząd sowiecki wysłał w sobotę z Moskwy notę, podpisaną przez Cziczerina do rządu polskiego. W nocie tej sowiety wzywają rząd polski, aby 11 sierpnia o godzinie 8 wieczorem delegacya polska zjawiła się na drodze między Międzyrzeczem a Brześciem Litewskim.

            Rząd sowiecki oświadczył gotowość rozpoczęcia w dniu 11 bm. Rokowań, podczas których ustaliłby również warunki pokojowe.

 

Delegacya polska wyjechała wczoraj (10-ego) wieczór celem spotkania z delegacyą sowiecką.

 

Wyjazd nastąpił mimo braku odpowiedzi na notę polską z 5-ego bm.

            Warszawa (PAT). Wobec pogłosek, jakie pojawiły się w prasie, Wydział prasowy ministerstwa spraw zagraniczny komunikuje, że do tej chwili żadna odpowiedź z Moskwy na nasze radio z dnia 5 bm. nie nadeszła do Warszawy, natomiast w dniu wczorajszym do forpocztów naszych na froncie zbliżyli się parlamentarze bolszewiccy z zapytaniem, dlaczego dotąd nie wysłano delegatów do rokowań o zawieszenie broni i o pokój.

            Zaznaczając, że wobec rozlicznych nieporozumień, spowodowanych radiotelegraficznym sposobem wysyłania not, należałoby nieporozumienie to wyjaśnić.

            Wobec tego mimo braku oficyalnej odpowiedzi rządu sowieckiego, rząd polski postanowił celem wyjaśnienia nieporozumień radiotelegraficznych i omówienia daty i miejsca spotkania pełnomocników wysłać delegacye, złożoną z pp. dyrektora departamentu politycznego ministerstwa spraw zagranicznych Okęckiego i majora Stamirowskiego. Delegacya ta wczoraj (10 b. m.) wieczorem wyjechała celem przejścia frontu na szosie Siedlce – Brześć Litewski.

 

Pertraktacye z rządem sowietów rozpoczną się na pewno. Dziś zapadną uchwały co do warunków pokojowych.

                                              (Telefonem do naszego korespondenta)

 

            Warszawa, 11 sierpnia. (Wir) Sprawa rokowań pokojowych z rządem sowietów weszła w nową fazę.

            W południe w d. 9 bm. zajechały na pozycye polskie na linii Siedlce – Brześć Litewski 2 auta z delegatami rosyjskimi, którzy oświadczyli, że przyjechali po polską delegacyę pokojową. Dowiedziawszy się, że delegacyi polskiej niema, oświadczyli, że będą czekać na jej przybycie. Ponieważ na odcinku naszego frontu nie wiedziano oczywiście o mającej nadjechać delegacyi pokojowej polskiej, wysłano natychmiast raport do wszystkich komend-frontu, o czem wieść doszła wreszcie o godzinie 7 i pół do prezydenta ministrów Witosa.

            Prezydent min. Witos zawezwał natychmiast do siebie wiceprezydenta ministrów

Daszyńskiego i po naradzie udał się autem do Naczelnika Państwa.

            O g. 10 rozpoczęła narady Rada ministrów, trwały one do godz. 2 po pół. Uchwalono wysłać do Międzyrzecza dyrektora depart. min. Spraw zagran. Okęckiego i majora sztabu Stamirowskiego, który już brał poprzednio udział w delegacyi rozjemczej.

            Nadto rząd polski zarządził wysłanie noty do Cziczerina, w której wyłuszcza nieporozumienie, wynikające z powiadomienia o zgoła niespodziewanym przybyciu automobilów z delegacyą pokojową i oświadcza gotowość wysłania delegatów pokojowych do Mińska.

            Celem przygotowania materyału dla konferencyi pokojowej oraz wyznaczenia delegatów miało się odbyć o godz. 7 wieczór ponownie zebranie Rady ministrów, tymczasem jednak obradował komitet ściślejszy ministrów, w skład którego weszli: prez. min. Witos. wicepr min. Daszyński, m. s. w. Skulski, książe Sapieha i Wł. Grabski.

            Ze jednak obrady komitetu ściślejszego trwały do godz. 10 wiecz., więc posiedzenie Rady ministrów odłożono na dziś. Dziś odbędzie się również posiedzenie Rady Obrony Państwa. Która zaproponuje propozycyę komitetu ściślejszego. Dziś odbędą się również narady w sprawie składu delegacyi pokojowej i warunków, na jakichby można było pokój zawrzeć.

            Jak słychać w skład delegacyi wejdą: Przewodniczący, 1 wyższy urzędnik rządku (mówią o podsekretarzu stanu Wróblewskim), 4 posłów, przedstawicieli największych stronnictw w Sejmie, 2 wojskowych, 1 urzędnik min. spraw zagranicznych. Jako kandydatów ze stronnictw poselskich wymieniają: ze stronnictwa ludowców – poseł Kiernik lub Anusz, ze stron. ludowo-narod. – posłowie Grabski lub hr. Skarbek, ze str. zjednoczenia narod. – pos. Dubanowicz lub Tomczyk, ze str. socyalistów Barlicki lub Ziemięcki.

            W kołach politycznych sądzą, że tym razem przyjdzie do nawiązania rokowań pokojowych między Polską a Rosyą.

            Stwierdzając, że intencye rządu polskiego w sprawie zawarcia pokoju są szczere, koła te wyrażają równocześnie przekonanie, że rząd obrony państwa nie przyjmie warunków, o jakich wspomniała prasa zagraniczna, a któreby dążyły do rozbrojenia Polski.

            Armia nasza nie jest pobita, duch w niej panuje doskonały. Rząd polski niema więc powodu do przyjmowania warunków, któreby angażowały honor narodu, albo urągały pojęciu sprawiedliwości.

 „Ilustrowany Kuryer Codzienny” , 12 sierpnia 1920 r.


Archiwum: