Muzeum Historii Polski Ilustrowany Kuryer Wojenny
Dzisiaj jest 12 grudnia 1928 roku Cena: 2 Mk Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Redakcja: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, email: info@muzhp.pl

Tu jesteś: Strona główna » Społeczeństwo » Rozkazy Ministra Wojny

Rozkazy Ministra Wojny

      (P.A.T.) Ministerium Spraw Wojskowych komunikuje następujące rozkazy Ministra Spraw Wojskowych:  

I


       Szeregowi  - nauczyciele szkół powszechnych zawodowych i średnich zarówno państwowych, jak i prywatnych, przez państwo uznanych, niezdolni do służby frontowej (C B i C 2), winni być natychmiast zwolnieni z wojska. Zwolnienie następuje nie na skutek imiennej reklamacji, lecz jedynie na podstawie zaświadczenia odnośnie władzy szkolnej, jakie dany szeregowy przedstawi swojej przełożonej władzy wojskowej.
      Zaznacza się, że niniejszy rozkaz nie dotyczy oficerów, których zwolnienie nastąpić może nie inaczej, jak na podstawie imiennych reklamacji.
      Również wyłącznie w drodze imiennych reklamacji będą mogli być zwolnieni nauczyciele szkół powszechnych i średnich, zdolni do służby frontowej (lit. A).
      Niniejszy rozkaz dotyczy zarówno ochotników, jak i tych, którzy powołani zostali do wojska w drodze przymusowego poboru, a nie znajdują się w oddz. frontowych.


Minister Spraw Wojskowych
(-) Sosnkowski m. p. Generał – Porucznik

      
II


      Szeregowych – uczniów szkół średnich, odbywających służbę w oddziałach, podległych D. O. Gen. I w instytucjach centralnych M.S.Wojs. W wieku ponad 17, którzy w przeglądzie wojskowo-lekarskim  zostali zaliczeni do kategorii C 3 lub C 2, a którzy w bieżącym roku szkolnym uczęszczać maja do klas niżej VIII ( do VII-ej włącznie), należy niezwłocznie zwolnić z wojska. W tym celu winni oni przedstawić odpowiednie zaświadczenie Dyrekcji odnośnej szkoły, ze wskazaniem klasy, do której uczęszczać mają w bieżącym roku szkolnym.


Minister Spraw Wojskowych
(-) Sosnkowski m. p. Generał – Porucznik

 
III


      Wszystkich ochotników, uczniów szkól średnich i równorzędnych, niżej lat 17 (wyłącznie), którzy wstąpili, jako zwyczajni ochotnicy do W.P. w myśl odnośnej odezwy R.O.P. po dniu 1 lipca r. b. jakoteż i tych, którzy pełnia służbę pomocniczą w wojsku w myśl tut. 7094 Org., należy jaknajrychlej zwolnić ze służby czynnej, tak aby bezwarunkowo z dniem 15 września b. r. mogli rozpocząć normalna naukę w swych szkołach.
     Zwolnieniu podlegają zarówno ochotnicy, którzy wstąpili jako uczniowie, jak również i ci, którzy wstąpili jako harcerze, jeśli są uczniami.
     D.O. Gen. dołoży w tym kierunku starań, by podległe im instytucje wojskowe zwolniły do tego czasu faktycznie wszystkich posiadanych ochotników tych kategorji.
     Do szkół średnich, względnie równorzędnych, zalicza się następujące: państwowe i prywatne średnie szkoły ogólnokształcące i zawodowo-państwowe i prywatne seminarja nauczycielskie, kursy przygotowawcze do seminarji nauczycielskich (propagandy), kursy pedagogiczne (nauczycielskie).
     Równocześnie uprasza się N.D. o wydanie odnośnych zarządzeń w swoim zakresie działania.
     M.S.Wojsk. zwraca uwagę na doniosłość sprawy, jak i na ten oczywisty fakt, że korzyść, jaką ochotnicy ci mogą przynieść wojskowości, jako żołnierze, nie stoi w każdym razie w żadnym racjonalnym stosunku do tej, jaką osiągnie swojego czasu kraj na kontynuowaniu przez nich studiów.


Minister Spraw Wojskowych
(-) Sosnkowski m.p. Generał-Porucznik„Robotnik” 20 września 1920 r.


Archiwum: